%100 Usko Level UP Tablosu.

HomeKO World - 83/1 FULL ITEM FULL PK
TURKKO.NET
XydonisKO
KlasGame
11 Oca 2012
12,856
67
48
Anarshe GAme
[HIDE]--- SON LEVEL 70 OLANLAR ---Kod:
update LEVEL_UP set Exp = '50' where Level = '1'

update LEVEL_UP set Exp = '100' where Level = '2'

update LEVEL_UP set Exp = '190' where Level = '3'

update LEVEL_UP set Exp = '342' where Level = '4'

update LEVEL_UP set Exp = '581' where Level = '5'

update LEVEL_UP set Exp = '929' where Level = '6'

update LEVEL_UP set Exp = '1393' where Level = '7'

update LEVEL_UP set Exp = '1950' where Level = '8'

update LEVEL_UP set Exp = '2535' where Level = '9'

update LEVEL_UP set Exp = '5070' where Level = '10'

update LEVEL_UP set Exp = '6084' where Level = '11'

update LEVEL_UP set Exp = '7300' where Level = '12'

update LEVEL_UP set Exp = '8760' where Level = '13'

update LEVEL_UP set Exp = '10512' where Level = '14'

update LEVEL_UP set Exp = '12612' where Level = '15'

update LEVEL_UP set Exp = '15136' where Level = '16'

update LEVEL_UP set Exp = '18163' where Level = '17'

update LEVEL_UP set Exp = '21795' where Level = '18'

update LEVEL_UP set Exp = '26154' where Level = '19'

update LEVEL_UP set Exp = '52308' where Level = '20'

update LEVEL_UP set Exp = '60154' where Level = '21'

update LEVEL_UP set Exp = '69177' where Level = '22'

update LEVEL_UP set Exp = '79553' where Level = '23'

update LEVEL_UP set Exp = '91485' where Level = '24'

update LEVEL_UP set Exp = '105207' where Level = '25'

update LEVEL_UP set Exp = '120988' where Level = '26'

update LEVEL_UP set Exp = '139136' where Level = '27'

update LEVEL_UP set Exp = '160006' where Level = '28'

update LEVEL_UP set Exp = '184006' where Level = '29'

update LEVEL_UP set Exp = '368012' where Level = '30'

update LEVEL_UP set Exp = '404813' where Level = '31'

update LEVEL_UP set Exp = '445294' where Level = '32'

update LEVEL_UP set Exp = '489823' where Level = '33'

update LEVEL_UP set Exp = '538805' where Level = '34'

update LEVEL_UP set Exp = '808207' where Level = '35'

update LEVEL_UP set Exp = '889027' where Level = '36'

update LEVEL_UP set Exp = '977929' where Level = '37'

update LEVEL_UP set Exp = '1075721' where Level = '38'

update LEVEL_UP set Exp = '1183293' where Level = '39'

update LEVEL_UP set Exp = '2366586' where Level = '40'

update LEVEL_UP set Exp = '2603244' where Level = '41'

update LEVEL_UP set Exp = '2863568' where Level = '42'

update LEVEL_UP set Exp = '3149924' where Level = '43'

update LEVEL_UP set Exp = '3464916' where Level = '44'

update LEVEL_UP set Exp = '5197374' where Level = '45'

update LEVEL_UP set Exp = '5717111' where Level = '46'

update LEVEL_UP set Exp = '6288822' where Level = '47'

update LEVEL_UP set Exp = '6917704' where Level = '48'

update LEVEL_UP set Exp = '7609474' where Level = '49'

update LEVEL_UP set Exp = '15218948' where Level = '50'

update LEVEL_UP set Exp = '16740842' where Level = '51'

update LEVEL_UP set Exp = '18414926' where Level = '52'

update LEVEL_UP set Exp = '20256418' where Level = '53'

update LEVEL_UP set Exp = '22282059' where Level = '54'

update LEVEL_UP set Exp = '33423088' where Level = '55'

update LEVEL_UP set Exp = '36765396' where Level = '56'

update LEVEL_UP set Exp = '40441935' where Level = '57'

update LEVEL_UP set Exp = '44486128' where Level = '58'

update LEVEL_UP set Exp = '48934740' where Level = '59'

update LEVEL_UP set Exp = '73402110' where Level = '60'

update LEVEL_UP set Exp = '132123798' where Level = '61'

update LEVEL_UP set Exp = '145336177' where Level = '62'

update LEVEL_UP set Exp = '159869794' where Level = '63'

update LEVEL_UP set Exp = '175856773' where Level = '64'

update LEVEL_UP set Exp = '193442450' where Level = '65'

update LEVEL_UP set Exp = '212786695' where Level = '66'

update LEVEL_UP set Exp = '234065364' where Level = '67'

update LEVEL_UP set Exp = '257471900' where Level = '68'

update LEVEL_UP set Exp = '283219090' where Level = '69'

update LEVEL_UP set Exp = '311540999' where Level = '70'


--- SON LEVEL 80 OLANLAR ---Kod:
update LEVEL_UP set Exp = '5070' where Level = '10'

update LEVEL_UP set Exp = '6084' where Level = '11'

update LEVEL_UP set Exp = '7300' where Level = '12'

update LEVEL_UP set Exp = '8760' where Level = '13'

update LEVEL_UP set Exp = '10512' where Level = '14'

update LEVEL_UP set Exp = '12612' where Level = '15'

update LEVEL_UP set Exp = '15136' where Level = '16'

update LEVEL_UP set Exp = '18163' where Level = '17'

update LEVEL_UP set Exp = '21795' where Level = '18'

update LEVEL_UP set Exp = '26154' where Level = '19'

update LEVEL_UP set Exp = '52308' where Level = '20'

update LEVEL_UP set Exp = '60154' where Level = '21'

update LEVEL_UP set Exp = '69177' where Level = '22'

update LEVEL_UP set Exp = '79553' where Level = '23'

update LEVEL_UP set Exp = '91485' where Level = '24'

update LEVEL_UP set Exp = '105207' where Level = '25'

update LEVEL_UP set Exp = '120988' where Level = '26'

update LEVEL_UP set Exp = '139136' where Level = '27'

update LEVEL_UP set Exp = '160006' where Level = '28'

update LEVEL_UP set Exp = '184006' where Level = '29'

update LEVEL_UP set Exp = '368012' where Level = '30'

update LEVEL_UP set Exp = '404813' where Level = '31'

update LEVEL_UP set Exp = '445294' where Level = '32'

update LEVEL_UP set Exp = '489823' where Level = '33'

update LEVEL_UP set Exp = '538805' where Level = '34'

update LEVEL_UP set Exp = '808207' where Level = '35'

update LEVEL_UP set Exp = '889027' where Level = '36'

update LEVEL_UP set Exp = '977929' where Level = '37'

update LEVEL_UP set Exp = '1075721' where Level = '38'

update LEVEL_UP set Exp = '1183293' where Level = '39'

update LEVEL_UP set Exp = '2366586' where Level = '40'

update LEVEL_UP set Exp = '2603244' where Level = '41'

update LEVEL_UP set Exp = '2863568' where Level = '42'

update LEVEL_UP set Exp = '3149924' where Level = '43'

update LEVEL_UP set Exp = '3464916' where Level = '44'

update LEVEL_UP set Exp = '5197374' where Level = '45'

update LEVEL_UP set Exp = '5717111' where Level = '46'

update LEVEL_UP set Exp = '6288822' where Level = '47'

update LEVEL_UP set Exp = '6917704' where Level = '48'

update LEVEL_UP set Exp = '7609474' where Level = '49'

update LEVEL_UP set Exp = '15218948' where Level = '50'

update LEVEL_UP set Exp = '16740842' where Level = '51'

update LEVEL_UP set Exp = '18414926' where Level = '52'

update LEVEL_UP set Exp = '20256418' where Level = '53'

update LEVEL_UP set Exp = '22282059' where Level = '54'

update LEVEL_UP set Exp = '33423088' where Level = '55'

update LEVEL_UP set Exp = '36765396' where Level = '56'

update LEVEL_UP set Exp = '40441935' where Level = '57'

update LEVEL_UP set Exp = '44486128' where Level = '58'

update LEVEL_UP set Exp = '48934740' where Level = '59'

update LEVEL_UP set Exp = '73402110' where Level = '60'

update LEVEL_UP set Exp = '132123798' where Level = '61'

update LEVEL_UP set Exp = '145336177' where Level = '62'

update LEVEL_UP set Exp = '159869794' where Level = '63'

update LEVEL_UP set Exp = '175856773' where Level = '64'

update LEVEL_UP set Exp = '193442450' where Level = '65'

update LEVEL_UP set Exp = '212786695' where Level = '66'

update LEVEL_UP set Exp = '234065364' where Level = '67'

update LEVEL_UP set Exp = '257471900' where Level = '68'

update LEVEL_UP set Exp = '283219090' where Level = '69'

update LEVEL_UP set Exp = '311540999' where Level = '70'

update LEVEL_UP set Exp = '373849198' where Level = '71'

update LEVEL_UP set Exp = '453852927' where Level = '72'

update LEVEL_UP set Exp = '550977453' where Level = '73'

update LEVEL_UP set Exp = '668886438' where Level = '74'

update LEVEL_UP set Exp = '812028367' where Level = '75'

update LEVEL_UP set Exp = '985802438' where Level = '76'

update LEVEL_UP set Exp = '1196764159' where Level = '77'

update LEVEL_UP set Exp = '1453871690' where Level = '78'

update LEVEL_UP set Exp = '1763786231' where Level = '79'

update LEVEL_UP set Exp = '1898706631' where Level = '80'


--- SON LEVEL 83 OLANLAR ---Kod:
update LEVEL_UP set Exp = '50' where Level = '1'

update LEVEL_UP set Exp = '100' where Level = '2'

update LEVEL_UP set Exp = '190' where Level = '3'

update LEVEL_UP set Exp = '342' where Level = '4'

update LEVEL_UP set Exp = '581' where Level = '5'

update LEVEL_UP set Exp = '929' where Level = '6'

update LEVEL_UP set Exp = '1393' where Level = '7'

update LEVEL_UP set Exp = '1950' where Level = '8'

update LEVEL_UP set Exp = '2535' where Level = '9'

update LEVEL_UP set Exp = '5070' where Level = '10'

update LEVEL_UP set Exp = '6084' where Level = '11'

update LEVEL_UP set Exp = '7300' where Level = '12'

update LEVEL_UP set Exp = '8760' where Level = '13'

update LEVEL_UP set Exp = '10512' where Level = '14'

update LEVEL_UP set Exp = '12612' where Level = '15'

update LEVEL_UP set Exp = '15136' where Level = '16'

update LEVEL_UP set Exp = '18163' where Level = '17'

update LEVEL_UP set Exp = '21795' where Level = '18'

update LEVEL_UP set Exp = '26154' where Level = '19'

update LEVEL_UP set Exp = '52308' where Level = '20'

update LEVEL_UP set Exp = '60154' where Level = '21'

update LEVEL_UP set Exp = '69177' where Level = '22'

update LEVEL_UP set Exp = '79553' where Level = '23'

update LEVEL_UP set Exp = '91485' where Level = '24'

update LEVEL_UP set Exp = '105207' where Level = '25'

update LEVEL_UP set Exp = '120988' where Level = '26'

update LEVEL_UP set Exp = '139136' where Level = '27'

update LEVEL_UP set Exp = '160006' where Level = '28'

update LEVEL_UP set Exp = '184006' where Level = '29'

update LEVEL_UP set Exp = '368012' where Level = '30'

update LEVEL_UP set Exp = '404813' where Level = '31'

update LEVEL_UP set Exp = '445294' where Level = '32'

update LEVEL_UP set Exp = '489823' where Level = '33'

update LEVEL_UP set Exp = '538805' where Level = '34'

update LEVEL_UP set Exp = '808207' where Level = '35'

update LEVEL_UP set Exp = '889027' where Level = '36'

update LEVEL_UP set Exp = '977929' where Level = '37'

update LEVEL_UP set Exp = '1075721' where Level = '38'

update LEVEL_UP set Exp = '1183293' where Level = '39'

update LEVEL_UP set Exp = '2366586' where Level = '40'

update LEVEL_UP set Exp = '2603244' where Level = '41'

update LEVEL_UP set Exp = '2863568' where Level = '42'

update LEVEL_UP set Exp = '3149924' where Level = '43'

update LEVEL_UP set Exp = '3464916' where Level = '44'

update LEVEL_UP set Exp = '5197374' where Level = '45'

update LEVEL_UP set Exp = '5717111' where Level = '46'

update LEVEL_UP set Exp = '6288822' where Level = '47'

update LEVEL_UP set Exp = '6917704' where Level = '48'

update LEVEL_UP set Exp = '7609474' where Level = '49'

update LEVEL_UP set Exp = '15218948' where Level = '50'

update LEVEL_UP set Exp = '16740842' where Level = '51'

update LEVEL_UP set Exp = '18414926' where Level = '52'

update LEVEL_UP set Exp = '20256418' where Level = '53'

update LEVEL_UP set Exp = '22282059' where Level = '54'

update LEVEL_UP set Exp = '33423088' where Level = '55'

update LEVEL_UP set Exp = '36765396' where Level = '56'

update LEVEL_UP set Exp = '40441935' where Level = '57'

update LEVEL_UP set Exp = '44486128' where Level = '58'

update LEVEL_UP set Exp = '48934740' where Level = '59'

update LEVEL_UP set Exp = '73402110' where Level = '60'

update LEVEL_UP set Exp = '132123798' where Level = '61'

update LEVEL_UP set Exp = '145336177' where Level = '62'

update LEVEL_UP set Exp = '159869794' where Level = '63'

update LEVEL_UP set Exp = '175856773' where Level = '64'

update LEVEL_UP set Exp = '193442450' where Level = '65'

update LEVEL_UP set Exp = '212786695' where Level = '66'

update LEVEL_UP set Exp = '234065364' where Level = '67'

update LEVEL_UP set Exp = '257471900' where Level = '68'

update LEVEL_UP set Exp = '283219090' where Level = '69'

update LEVEL_UP set Exp = '311540999' where Level = '70'

update LEVEL_UP set Exp = '373849198' where Level = '71'

update LEVEL_UP set Exp = '453852927' where Level = '72'

update LEVEL_UP set Exp = '550977453' where Level = '73'

update LEVEL_UP set Exp = '668886438' where Level = '74'

update LEVEL_UP set Exp = '812028367' where Level = '75'

update LEVEL_UP set Exp = '985802438' where Level = '76'

update LEVEL_UP set Exp = '1196764159' where Level = '77'

update LEVEL_UP set Exp = '1453871690' where Level = '78'

update LEVEL_UP set Exp = '1763786231' where Level = '79'

update LEVEL_UP set Exp = '1898706631' where Level = '80'

update LEVEL_UP set Exp = '1899787895' where Level = '81'

update LEVEL_UP set Exp = '1905701481' where Level = '82'

update LEVEL_UP set Exp = '2000106631' where Level = '83'


iyi Forumlar :)[/HIDE]
 
  • Like
Reactions: bladecs and ahval34

RoTrKO

Administrator
Site Yetkilisi
Yönetici
7 Mar 2012
12,943
349
83
Anarshe GAme
Cevap: %100 Usko Level UP Tablosu.saol