2017 Sınıf Geçme Yönetmeliği

HomeKO World - 83/1 FULL ITEM FULL PK
TURKKO.NET
KlasGame

RoTrKO

Administrator
Yönetici
7 Mar 2012
12,943
349
83
[FONT=&quot]Puanla değerlendirme[/FONT]
[FONT=&quot]MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.[/FONT][FONT=&quot](2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.[/FONT][FONT=&quot]Puan Derece

[/FONT]
[FONT=&quot]85,00-100 Pekiyi[/FONT]

[FONT=&quot]70,00-84,99 İyi[/FONT]

[FONT=&quot]60,00-69,99 Orta[/FONT]

[FONT=&quot]50,00-59,99 Geçer[/FONT]

[FONT=&quot]0-49,99 Geçmez

[/FONT]


[FONT=&quot][FONT=&quot]Dönem puanı [/FONT]

[FONT=&quot]MADDE 51[/FONT][FONT=&quot]- (1) Bir dersin dönem puanı;[/FONT]

[FONT=&quot]a) Sınavlardan alınan puanların,[/FONT]

[FONT=&quot]b) Performans çalışması puanının/puanlarının,[/FONT]

[FONT=&quot]c) Varsa proje puanının,[/FONT]

[FONT=&quot]ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. [/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]

[FONT=&quot]d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.[/FONT][FONT=&quot]e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.[/FONT]

(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir.

[FONT=&quot](3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. [/FONT]

[FONT=&quot](4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir. [/FONT]

[FONT=&quot](5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

[/FONT][/FONT]


[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Bir dersin yılsonu puanı[/FONT]
[FONT=&quot]MADDE 53-[/FONT][FONT=&quot] (1) Bir dersin yılsonu puanı;[/FONT]
[FONT=&quot]a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. [/FONT]

[FONT=&quot]b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.[/FONT]

[FONT=&quot]c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır. [/FONT]

[FONT=&quot]ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:[/FONT][FONT=&quot]1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır. [/FONT]

[FONT=&quot]2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. [/FONT]

[FONT=&quot]d) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. [/FONT]

[FONT=&quot](2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.[/FONT][FONT=&quot]Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı[/FONT]
[FONT=&quot]MADDE 54-[/FONT][FONT=&quot] (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. [/FONT]

[FONT=&quot](2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.[/FONT][FONT=&quot]Yılsonu başarı puanı[/FONT]
[FONT=&quot]MADDE 55-[/FONT][FONT=&quot] (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. [/FONT]

[FONT=&quot](2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.[/FONT][FONT=&quot]Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma[/FONT]
[FONT=&quot]MADDE 56-[/FONT][FONT=&quot] (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; [/FONT]

[FONT=&quot]a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,[/FONT]

[FONT=&quot]b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70[/FONT]

[FONT=&quot]olması gerekir.[/FONT][FONT=&quot]Doğrudan sınıf geçme[/FONT]
MADDE 57- (1)Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

[FONT=&quot]a) Tüm derslerden başarılı olan, [/FONT]

[FONT=&quot]b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan [/FONT]

[FONT=&quot]öğrenciler doğrudan sınıf geçer. [/FONT]

[FONT=&quot](2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.[/FONT][FONT=&quot]Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması [/FONT]

MADDE 58- (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

[FONT=&quot](3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.[/FONT]

[FONT=&quot](4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.[/FONT]

[FONT=&quot](5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.[FONT=&quot]MEB Sınıf Geçme Yönetmeliği [/FONT]

[/FONT][/FONT][/FONT]
Sınıf geçme yönetmeliği 2015-2016

Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği