Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)

'Visual .NET' forumunda LongTurk tarafından 28 Ekim 2013 tarihinde açılan konu

 1. LongTurk

  LongTurk Guest  1. Adım Visual Basic 6 ya Giriyoruz.  [​IMG]

  2. Adım New/Standart exe Seçiyoruz.

  [​IMG]

  3.Projemde Kodlama hatası olmasın dien Arkadaşlar Project/Project Properties tıklasın

  Gelen Ekranda Compileye sonra Compile to P-Code seçeneğini seçsin.  [​IMG]

  4.Projemize


  • 2 adet Buton
  • 1 adet Command Dialog ekliyoruz (Command Dialogu ctrl-t ye basıp Microfst Command Dialog 6.0 Onu Seçiyoruz sonra toolboxa ekleniyor)  [​IMG]

  5. Modülümüze Bu Kodu Ekliyoruz.  [HIDE]
  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Type PROCESS_INFORMATION[/FONT][/COLOR]
  [/HIDE]


  [HIDE]

  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]hProcess As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]hThread As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwProcessId As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwThreadId As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Type[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Type STARTUPINFO[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]cb As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]lpReserved As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]lpDesktop As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]lpTitle As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwX As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwY As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwXSize As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwYSize As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwXCountChars As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwYCountChars As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwFillAttribute As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]dwFlags As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]wShowWindow As Integer[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]cbReserved2 As Integer[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]lpReserved2 As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]hStdInput As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]hStdOutput As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]hStdError As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Type[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Type SECURITY_ATTRIBUTES[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]nLength As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]lpSecurityDescriptor As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]bInheritHandle As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Type[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Declare Function CreateProcess Lib "kernel32" Alias "CreateProcessA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, lpProcessAttributes As Any, lpThreadAttributes As Any, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, lpEnvironment As Any, ByVal lpCurrentDriectory As String, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal dwAccess As Long, ByVal fInherit As Integer, ByVal hObject As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Declare Function ReadProcessMem Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Declare Function WriteProcessMem Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpAddress As Long, ByVal dwSize As Long, ByVal flAllocationType As Long, ByVal flProtect As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" (ByVal ProcessHandle As Long, lpThreadAttributes As Long, ByVal dwStackSize As Long, ByVal lpStartAddress As Any, ByVal lpParameter As Any, ByVal dwCreationFlags As Long, lpThreadID As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Declare Function GetModuleFileNameExA Lib "PSAPI.DLL" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Declare Function EnumProcessModules Lib "PSAPI.DLL" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32.dll" (ByVal dwMilliseconds As Long)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Private Declare Function SetWindowPos Lib "USER32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public PID As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const HWND_TOPMOST = -1[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const HWND_NOTOPMOST = -2[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const SWP_NOMOVE As Long = &H2[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const SWP_NOSIZE As Long = &H1[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const SYNCHRONIZE = 1048576[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Const CREATE_SUSPENDED = 4[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Function ReadLong(addr As Long) As Long 'read a 4 byte value[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim value As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]On Error Resume Next[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]ReadProcessMem PID, addr, value, 4, 0&[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]ReadLong = value[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Function[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Function ReadString(addr As Long) As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim aRr(255) As Byte[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim bu As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]On Error Resume Next[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]ReadProcessMem PID, addr, aRr(0), 255, 0&[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]For i = 0 To 255[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]bu = Chr$(aRr(i))[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]If Asc(bu) = 0 Then[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Exit For[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End If[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Ret = Ret & bu[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Next[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]ReadString = Trim(Ret)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Function[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Function WriteString(addr As Long, Val1 As String)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]arrSize = Len(Val1)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]If arrSize > 0 And arrSize < 256 Then[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]ReDim ByteArr(1 To arrSize) As Byte[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]For i = 1 To arrSize[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]ByteArr(i) = Asc(Mid(Val1, i, 1))[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Next[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]WriteProcessMem PID, addr, ByteArr(1), arrSize, 0&[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End If[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Function[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Function InjectDll(DllPath As String)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim DLLVirtLoc As Long, DllLength, Inject As Long, LibAddress As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim CreateThread As Long, ThreadID As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]DllLength = Len(DllPath)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]DLLVirtLoc = VirtualAllocEx(PID, ByVal 0, DllLength, &H1000, ByVal &H4)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Inject = WriteProcessMem(PID, DLLVirtLoc, ByVal DllPath, DllLength, vbNull)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]LibAddress = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "LoadLibraryA")[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]CreateThread = CreateRemoteThread(PID, vbNull, 0, LibAddress, DLLVirtLoc, 0, ThreadID)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Function[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Public Function KoStart(yol As String)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim pInfo As PROCESS_INFORMATION[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim sInfo As STARTUPINFO[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim sNull As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim lSuccess As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim lRetValue As Long[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]' CREATE_SUSPENDED = NORMAL_PRIORITY_CLASS[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]sInfo.cb = Len(sInfo)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]lSuccess = CreateProcess(vbNullString, yol & " USA_KnightOnline", ByVal 0&, ByVal 0&, 0&, CREATE_SUSPENDEDD, ByVal 0&, Left$(yol, Len(yol) - Len("KnightOnline.exe")), sInfo, pInfo)[/FONT][/COLOR]
  
  
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]PID = pInfo.hProcess[/FONT][/COLOR][/B]
  
  [B][COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]End Function[/FONT][/COLOR][/B]
  
  [B]


  [/HIDE]

  [​IMG]

  [​IMG]

  6.Sıra Geldi formda ki neseneleri doldurmaya

  [HIDE]
  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]MsgBox "Knight Online Açılıyor,İyi Oyunlar"[/FONT][/COLOR]
  [/HIDE]


  [HIDE]

  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim WName As String[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]KoStart Form1.Text2.Text ' koyu açtırıyoruz[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]InjectDll "efsaneyup.dll" 'dll yi injected ediyoruz[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]WName = "**"[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]While WName <> "Knight OnLine Client"[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]WName = ReadString([/FONT][/COLOR][COLOR=Red][FONT=verdana]&HA59F18[/FONT][/COLOR][COLOR=#A19F9F][FONT=verdana])[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Wend[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]WriteString [/FONT][/COLOR][COLOR=Red][FONT=verdana]&HA59F18[/FONT][/COLOR][COLOR=#A19F9F][FONT=verdana], Text1.Text & Chr(0)[/FONT][/COLOR]
  
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Sleep (700)[/FONT][/COLOR][/B]
  
  [B][COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Unload Form1[/FONT][/COLOR][/B]
  
  [B]


  [/HIDE]  Kırmızı olan yer pointerimizdir Her exe geldiği zaman Güncelliyoruz yoksa TPT yiyebilirz.

  2-Timer (Özellikler:interval=1,enabled=True)

  [HIDE]
  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Dim MyValue As Integer[/FONT][/COLOR]
  [/HIDE]


  [HIDE]

  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Text1.Text = "efsaneyup " & CInt(Int((1903 * Rnd()) + 1)) [/FONT][/COLOR][/B]
  
  [B][COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Timer1.Enabled = Fals
  
  [/FONT][/COLOR]
  
  [/B]
  
  [B]


  [/HIDE]  3-Command 2 nin Yani Gözat 'ın Kodu

  Kod:
  [/B][/CENTER]
  
  [TABLE="width: 100%"]
  
  [TR]
  
  [TD="class: alt2, bgcolor: #161616, align: center"][B]CommonDialog1.Filter = "KnightOnLine(*.exe)|KnightOnLine.exe;|"
  
  CommonDialog1.ShowOpen
  
  Text2.Text = CommonDialog1.FileName 'Knightın Yolunu Text2 ye aktarıyouz
  
  [/B][/TD]
  
  [/TR]
  
  [/TABLE]
  
  [CENTER][B]
  4-Form Load Kodu  Kod:
  [COLOR=#A19F9F][FONT=verdana]Randomize[/FONT][/COLOR]


  yazıyoruz

  SON ADIM

  BUNLARI YAPTIKTAN SONRA PROJEMİZİ Exe ye çeviriyoruz.

  Nasıl mı? File/Make Project.exe ye tıklıyoruz sonra konumu gösterim Ok diyoruz  [​IMG]  Daha Sonra DLL mizi İndiriyoruz.[HIDE]Tıkla İndir[/HIDE]

  Dllmizi indirdikten sona Exenin yanına atıp İstediğiniz KAdar Ko açabilirsiniz.  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  NOT:  • [*=center]DLL 458f aittir DLL ismi efsaneyup.dll yazıyor hexeditörle değişiklikler yaptım ondan [​IMG] neyse sonuçta dll yi kodlayan değilim


  • [*=center]

   [*=center]Ama Multi Kodları bana ait dien olmasın bizzat kendim yazdım

   Hiç alıntı yapmadınmı ? Yaptım mesela dll inject etme kodu

   APİleri falanı filanı alıntı yapmışımdır. [​IMG]


   
 2. exselansTR

  exselansTR New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  bakalım neymiş
   
 3. hasanalp98

  hasanalp98 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  sadfasdfadfasdfas
   
 4. BabyCharLeS

  BabyCharLeS New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  deniyelim bakalım
   
 5. zazuu

  zazuu New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  wayyy
   
 6. dudufutu

  dudufutu New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  tskler
   
 7. dEathLy

  dEathLy New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  teşekkürler tamer
   
 8. morfin34

  morfin34 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  çabalayak bakalım olcakmı :D
   
 9. Atakan Balaban

  Atakan Balaban New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 10. Mdk2

  Mdk2 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  Teşekkürler
   
 11. emrcaca

  emrcaca New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  teşekkür
   
 12. crackle00

  crackle00 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  eyvallah
   
 13. hellyeah

  hellyeah New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  teşekkürler
   
 14. senveben55

  senveben55 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  güzel paylaşım
   
 15. xsmaix

  xsmaix New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  +++++++++
   
 16. akinciplak

  akinciplak New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  Teşekkür ederim.
   
 17. justoverback

  justoverback New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  saolllllllllllll
   
 18. atalar0123

  atalar0123 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  fdfdgdgdg
   
 19. cetin01

  cetin01 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  tytytytytyt
   
 20. 17serseri17

  17serseri17 New Member

  Cevap: Resimli Multi Client Yapımı (Yapamayan Kalmasın)  teşekkürler
   

Bu Sayfayı Paylaş