Duyuruyu Kapat

Linkleri Görmek İçin Reklamları TIKLAYIN

Linkleri İndirmek İçin Reklama TIKLAYIN

Vb6 Ko Oyuna Baglanma Oto Kutu ( Peri ) Source Ve Modul

'Kurallara Aykırı Konular' forumunda ForumDC.ORG Development tarafından 11 Haziran 2018 tarihinde açılan konu

 1. Merhaba Arkadaşlar Kendimce Ugraşlarım ve Araştırmalarım sonucu Oyuna Baglanmayı VS Oto Kutu ( Peri ) Yapmayı Başardım Bir Kaç Şey Daha Var Fakat Onları Daha Sonra Vericem Amacım Şu Herşeyi Hali Hazırda Almamanız Çünkü Böyle Oldumu Kopyala Yapıştır İle Bile Millet Kendini Coder Zannediyor
  Ben Gibi Şaka Bir Yana Bir Zamanlar Çalarak Yaptıgım Ç almaktan Kastım Başkalarının Paylaşımlarını Editleyim Veya Kopyala Yapıştır Yaparak Farklı Bir Form Üzerinden Kullanıp Sahte Coder Oldum Bu Utanç Verici Ama Ders Alınması Gereken Bir Konu
  Çünkü Forumun İlk Girişinde Bir Söz İle Karşılaşıyorsunuz


  "Çok fazla hedef koyarsan, en önemlisini ıskalarsın."

  Ben Bu Şekilde Kafası Karışık Bir Şekilde Yaptım Ve Hata Oldugunu Anlayıp Biraz Araştırma İle Bilgi Eksikligi Olsa Bile
  Başarabildim Şimdi Bu Başarımı Sizlerle Paylaşmak İstedim
  Şuanda Çalışan Source Ve Modüllerdir Arkadaşlar

  Hepinize Başarılar


  Kod:
  Private Sub Command1_Click()
  OffsetleriYükle
  AttachKO
  Form1.Caption = CharName
  End Sub
  Modül
  Kod:
  Public Enum enSW
  SW_HIDE = 0
  SW_NORMAL = 1
  SW_MAXIMIZE = 3
  SW_MINIMIZE = 6
  End Enum

  Public Type PROCESS_INFORMATION
  hProcess As Long
  hThread As Long
  dwProcessId As Long
  dwThreadId As Long
  End Type

  Public Type STARTUPINFO
  cb As Long
  lpReserved As String
  lpDesktop As String
  lpTitle As String
  dwX As Long
  dwY As Long
  dwXSize As Long
  dwYSize As Long
  dwXCountChars As Long
  dwYCountChars As Long
  dwFillAttribute As Long
  dwFlags As Long
  wShowWindow As Integer
  cbReserved2 As Integer
  lpReserved2 As Byte
  hStdInput As Long
  hStdOutput As Long
  hStdError As Long
  End Type

  Public Type SECURITY_ATTRIBUTES
  nLength As Long
  lpSecurityDescriptor As Long
  bInheritHandle As Long
  End Type

  Public Enum enPriority_Class
  NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20
  IDLE_PRIORITY_CLASS = &H40
  HIGH_PRIORITY_CLASS = &H80
  End Enum
  Public Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwStackSize As Long, lpStartAddress As Long, lpParameter As Any, ByVal dwCreationFlags As Long, lpThreadID As Long) As Long
  Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
  Public Declare Function CreateProcess Lib "kernel32" Alias "CreateProcessA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, lpProcessAttributes As Any, lpThreadAttributes As Any, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, lpEnvironment As Any, ByVal lpCurrentDriectory As String, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
  Public Declare Function ReadProcessMem Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
  Public Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
  Public Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long
  Public Declare Function WriteProcessMem Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
  Public Declare Function VirtualFreeEx Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpAddress As Any, ByVal dwSize As Long, ByVal dwFreeType As Long) As Long
  Public Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpAddress As Long, ByVal dwSize As Long, ByVal flAllocationType As Long, ByVal flProtect As Long) As Long
  Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
  Public Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long
  Public Declare Function SetActiveWindow Lib "User32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
  Public Declare Function GetMailslotInfo Lib "kernel32" (ByVal hMailSlot As Long, lpMaxMessageSize As Long, lpNextSize As Long, lpMessageCount As Long, lpReadTimeout As Long) As Long
  Public Declare Function SetForegroundWindow Lib "User32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
  Public Declare Function CreateMailslot Lib "kernel32" Alias "CreateMailslotA" (ByVal lpName As String, ByVal nMaxMessageSize As Long, ByVal lReadTimeout As Long, lpSecurityAttributes As Any) As Long
  Public Declare Function ReadFile Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, lpOverlapped As Long) As Long
  Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
  Public Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
  Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

  Public Const MEM_RESERVE As Long = &H2000&
  Public Const STARTF_USESHOWWINDOW = &H1
  Public Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
  Public Const THREAD_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
  Public Const MEM_COMMIT = &H1000
  Public Const MEM_RELEASE = &H8000&
  Public Const PAGE_READWRITE = &H4&
  Public Const INFINITE = &HFFFF

  Dim KutuAç, Kutununİçi, kutuiçi1oku, kutuiçi2oku, kutuiçi3oku, kutuiçi4oku, kutuiçi5oku, kutuiçi6oku, kutuid, BoxID As Long
  Dim kutu1id As Long
  Dim kutu2id As Long
  Dim kutu3id As Long

  Public BytesAddr As Long
  Public FuncPtr As Long
  Public ByteMob_Base As Long
  Public RecvHandle As Long
  Public KO_HANDLE As Long
  Public KO_WindowHandle As Long
  Public KO_ADR_CHR As Long
  Public KO_ADR_DLG As Long
  Public KO_PID As Long
  Public packetbytes As Long
  Public codebytes As Long
  Public zMobName As String, zMobZ As Long, zMobID As String
  Public ItemLevel As Long
  Public BankadakiItemler(191) As String
  Public ItemIntID(41) As String
  Public Süre As Long
  Public ID(14) As String
  ' Pointerler
  Public KO_PTR_CHR As Long
  Public KO_PTR_PKT As Long
  Public KO_PTR_DLG As Long
  Public KO_SND_FNC As Long
  Public KO_SEND_PTR As Long
  Public KO_SND_PACKET As Long

  'Clientten Seçmeler


  Public KO_PERI_TAK As Long

  ' Offsetler
  Public KO_OFF_SWIFT As Long
  Public KO_OFF_CLASS As Long
  Public KO_OFF_ID As Long
  Public KO_OFF_MOB As Long
  Public KO_OFF_HP As Long
  Public KO_OFF_MAXHP As Long
  Public KO_OFF_MP As Long
  Public KO_OFF_MAXMP As Long
  Public KO_OFF_Y As Long
  Public KO_OFF_X As Long
  Public KO_OFF_Z As Long
  Public KO_OFF_MX As Long
  Public KO_OFF_MY As Long
  Public KO_OFF_MZ As Long
  Public KO_OFF_Go1 As Long
  Public KO_OFF_GoX As Long
  Public KO_OFF_GoY As Long
  Public KO_OFF_Go2 As Long
  Public KO_OFF_ZONE As Long
  Public KO_OFF_NATION As Long
  Public KO_OFF_WH As Long
  Public KO_OFF_CHAT As Long
  Public KO_RECVHK As Long
  Public KO_RCVHKB As Long
  Public KO_RCVHKB1 As Long
  Public KO_RCVHKB2 As Long
  Public KO_RCVHKB3 As Long
  Public KO_RECVHK1 As Long
  Public KO_RECVHK2 As Long
  Public KO_RECVHK3 As Long
  Public Const KO_OTO_LOGIN_PTR As Long = &HDD1FF0
  Public Const KO_OTO_LOGIN_ADR1 As Long = &H4D7480
  Public Const KO_OTO_LOGIN_ADR2 As Long = &H4D0950
  Public Const KO_OTO_LOGIN_ADR3 As Long = &H4D0410
  Public Const KO_OTO_LOGIN_ADR4 As Long = &H4D3700

  Public Const KO_BYPASS_ADR1 As Long = &H9A0F91
  Public Const KO_BYPASS_ADR2 As Long = &H4BAF8C
  Public Const KO_BYPASS_ADR3 As Long = &H4BAFA2
  Public Const KO_BYPASS_ADR4 As Long = &H4BAFB1
  Public Function AttachKO()
  KO_ADI = Form1.Text1.Text
  If Form1.Text1.Text <> vbNullString And FindWindow(vbNullString, Form1.Text1) <> 0 Then
  GetWindowThreadProcessId FindWindow(vbNullString, KO_ADI), KO_PID
  KO_HANDLE = OpenProcess(THREAD_ALL_ACCESS, False, KO_PID)
  MSName = "\\.\mailslot\ByhOxic" & Hex(GetTickCount)
  MSHandle = EstablishMailSlot(MSName)
  If KO_HANDLE = 0 Then MsgBox "handle 0": Exit Function
  KO_ADR_CHR = LongOku(KO_PTR_CHR)
  KO_ADR_DLG = LongOku(KO_PTR_DLG)
  OtoSND
  Form1.Command1.Enabled = False
  End If
  End Function
  Public Sub OtoSND()
  Dim EAXval As Byte
  Select Case ByteOku(KO_SEND_PTR)
  Case &H16: EAXval = 0
  Case &H17: EAXval = 1
  Case &H14: EAXval = 2
  Case &H15: EAXval = 3
  Case &H12: EAXval = 4
  Case &H13: EAXval = 5
  Case &H10: EAXval = 6
  Case &H1E: EAXval = 8
  Case &H11: EAXval = 7
  Case &H1F: EAXval = 9
  End Select
  KO_SND_FNC = LongOku(LongOku(KO_PTR_PKT) + (EAXval * 4) + &H4008C)
  End Sub
  Function ByteOku(pAddy As Long, Optional pHandle As Long) As Byte
  Dim Value As Byte
  If pHandle <> 0 Then
  ReadProcessMem pHandle, pAddy, Value, 1, 0&
  Else
  ReadProcessMem KO_HANDLE, pAddy, Value, 1, 0&
  End If
  ByteOku = Value
  End Function
  Function OffsetleriYükle()
  ' Pointerler
  KO_SEND_PTR = &H4997B0
  KO_PTR_CHR = &HE41CB0
  KO_PTR_DLG = &HE28BA0
  KO_PTR_PKT = &HE28B6C
  KO_SND_FNC = &H4997B0
  KO_SND_PACKET = KO_PTR_PKT + &HC5
  KO_SND_PACKET2 = KO_PTR_PKT + &HC5

  KO_PERI_TAK = &H57A630
  KO_OFF_CHAT = &HE2AB60
  KO_OFF_NAME = &H688
  KO_OFF_ID = &H680
  KO_OFF_MOB = &H644
  KO_OFF_WH = &H6C0
  KO_OFF_MAXHP = &H6B8
  KO_OFF_HP = &H6BC
  KO_OFF_MAXMP = &HB5C
  KO_OFF_MP = &HB60
  KO_OFF_EXP = &HB78
  KO_OFF_MAXEXP = &HB70
  KO_OFF_NATION = &H6A8
  KO_OFF_CLASS = &H6B0
  KO_OFF_LVL = &H6B4
  KO_OFF_ZONE = &HC00
  KO_OFF_X = &HD8
  KO_OFF_Y = &HE0
  KO_OFF_Z = &HDC
  KO_OFF_Go1 = &HF90
  KO_OFF_GoX = &HF9C
  KO_OFF_GoY = &HFA4
  KO_OFF_Go2 = &H3F0
  KO_OFF_MX = KO_OFF_GoX
  KO_OFF_MY = KO_OFF_GoY
  KO_OFF_MZ = &HFA0
  End Function
  Public Function ConvHEX2ByteArray(pStr As String, pByte() As Byte)
  On Error Resume Next
  Dim i As Long
  Dim J As Long
  ReDim pByte(1 To Len(pStr) / 2)
  J = LBound(pByte) - 1
  For i = 1 To Len(pStr) Step 2
  J = J + 1
  pByte(J) = CByte("&H" & Mid(pStr, i, 2))
  Next
  End Function
  Public Function InjectPatch(addr As Long, pStr As String)
  Dim pBytes() As Byte
  ConvHEX2ByteArray pStr, pBytes
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, pBytes(LBound(pBytes)), UBound(pBytes) - LBound(pBytes) + 1, 0&
  End Function


  Public Function ReadLong(addr As Long) As Long 'read a 4 byte value
  Dim Value As Long
  ReadProcessMem KO_HANDLE, addr, Value, 4, 0&
  ReadLong = Value
  End Function
  Public Function ReadFloat(addr As Long) As Long 'read a float value
  On Error Resume Next
  Dim Value As Single
  ReadProcessMem KO_HANDLE, addr, Value, 4, 0&
  ReadFloat = Value
  End Function
  Public Function WriteFloat(addr As Long, Val As Single) 'write a float value
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, Val, 4, 0&
  End Function
  Public Function WriteLong(addr As Long, Val As Long) ' write a 4 byte value
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, Val, 4, 0&
  End Function
  Public Function WriteByte(addr As Long, Val As Byte) ' write a 1 byte value
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, Val, 1, 0&
  End Function
  Public Function WriteByteArray(pAddy As Long, pmem() As Byte, pSize As Long)
  WriteProcessMem KO_HANDLE, pAddy, pmem(LBound(pmem)), pSize, 0&
  End Function
  Function KarakterX()
  KarakterX = ReadFloat(KO_ADR_CHR + KO_OFF_X)
  End Function
  Function KarakterY()
  KarakterY = ReadFloat(KO_ADR_CHR + KO_OFF_Y)
  End Function
  Function KarakterZ()
  KarakterZ = ReadFloat(KO_ADR_CHR + KO_OFF_Z)
  End Function

  Function CharX()
  CharX = ReadFloat(KO_ADR_CHR + KO_OFF_X)
  End Function
  Function CharY()
  CharY = ReadFloat(KO_ADR_CHR + KO_OFF_Y)
  End Function
  Function CharZ()
  CharZ = ReadFloat(KO_ADR_CHR + KO_OFF_Z)
  End Function
  Function MobX() As Long
  MobX = ReadFloat(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_DLG) + &H404) + &H7C)
  End Function

  Function MobY() As Long
  MobY = ReadFloat(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_DLG) + &H404) + &H84)
  End Function

  Function MobZ() As Long
  MobZ = ReadFloat(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_DLG) + &H404) + &H80)
  End Function
  Public Function EstablishMailSlot(ByVal MailSlotName As String, Optional MaxMessageSize As Long = 0, Optional ReadTimeOut As Long = 50) As Long
  EstablishMailSlot = CreateMailslot(MailSlotName, MaxMessageSize, ReadTimeOut, ByVal 0&)
  End Function
  Public Sub FindHook1(MailSlotName As String)
  Dim KO_RECVHK As Long, KO_RCVHKB As Long
  KO_RECVHK = LongOku(LongOku(KO_PTR_DLG - &H14)) + &H8
  KO_RCVHKB = LongOku(KO_RECVHK)
  Debug.Print Hex(KO_RECVHK) & "//" & Hex(KO_RCVHKB)
  recvHook MailSlotName, KO_RCVHKB, KO_RECVHK
  End Sub
  Sub recvHook(MailSlotName As String, RecvFunction As Long, RecvBase As Long)
  Dim KO_MSLOT As Long, KO_RCVHK As Long, pHook As String, ph() As Byte
  KO_MSLOT = writeMailSlot(MailSlotName)
  If KO_MSLOT <= 0 Then Exit Sub: MsgBox "memory could not be opened!", vbCritical
  KO_RCVHK = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
  If KO_RCVHK <= 0 Then Exit Sub: MsgBox "memory could not be opened!", vbCritical

  pHook = "558BEC83C4F8538B450883C0048B108955FC8B4D0883C1088B018945F8FF75FCFF75F8E8" & AlignDWORD(getCallDiff(KO_RCVHK + &H23, KO_MSLOT)) & "83C4088B0D" & AlignDWORD(KO_PTR_DLG - &H14) & "FF750CFF7508B8" & AlignDWORD(RecvFunction) & "FFD05B59595DC20800"
  Hex2Byte pHook, ph
  ByteDizisiYaz KO_RCVHK, ph, UBound(ph) - LBound(ph) + 1

  pHook = AlignDWORD(KO_RCVHK)
  Hex2Byte pHook, ph
  ByteDizisiYaz RecvBase, ph, UBound(ph) - LBound(ph) + 1
  End Sub
  Function writeMailSlot(MailSlotName As String) As Long
  Dim KO_MSLOT As Long, pHook As String, p() As Byte, ph() As Byte, CF As Long, WF As Long, CH As Long
  KO_MSLOT = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
  If KO_MSLOT <= 0 Then Exit Function: MsgBox "memory could not be opened!", vbCritical
  CF = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "CreateFileA")
  WF = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "WriteFile")
  CH = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "CloseHandle")
  Debug.Print Hex(KO_MSLOT)
  Hex2Byte StringToHex(MailSlotName), p
  ByteDizisiYaz KO_MSLOT + &H400, p, UBound(p) - LBound(p) + 1
  pHook = "558BEC83C4F433C08945FC33D28955F86A0068800000006A036A006A01680000004068" & AlignDWORD(KO_MSLOT + &H400) & "E8" & AlignDWORD(getCallDiff(KO_MSLOT + &H27, CF)) & "8945F86A008D4DFC51FF750CFF7508FF75F8E8" & AlignDWORD(getCallDiff(KO_MSLOT + &H3E, WF)) & "8945F4FF75F8E8" & AlignDWORD(getCallDiff(KO_MSLOT + &H49, CH)) & "8BE55DC3" '&H49
  Hex2Byte pHook, ph
  ByteDizisiYaz KO_MSLOT, ph, UBound(ph) - LBound(ph) + 1
  writeMailSlot = KO_MSLOT
  End Function
  Public Function getCallDiff(Source As Long, Destination As Long) As Long
  Dim Diff As Long
  Diff = 0
  If Source > Destination Then
  Diff = Source - Destination
  If Diff > 0 Then getCallDiff = &HFFFFFFFB - Diff
  Else
  getCallDiff = Destination - Source - 5
  End If
  End Function
  Function Paket(pPacket() As Byte)
  On Error Resume Next
  Dim pSize As Long
  Dim pCode() As Byte
  pSize = UBound(pPacket) - LBound(pPacket) + 1
  If BytesAddr = 0 Then
  BytesAddr = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
  End If
  If BytesAddr <> 0 Then
  ByteDizisiYaz BytesAddr, pPacket, pSize
  Hex2Byte "608B0D" & AlignDWORD(KO_PTR_PKT) & "68" & AlignDWORD(pSize) & "68" & AlignDWORD(BytesAddr) & "BF" & AlignDWORD(KO_SND_FNC) & "FFD7C605" & AlignDWORD(KO_SND_PACKET) & "0061C3", pCode
  UzaktanKodÇalıştır pCode, True
  End If
  VirtualFreeEx KO_HANDLE, BytesAddr, 0, MEM_RELEASE&
  End Function
  Function UzaktanKodÇalıştır(pCode() As Byte, Optional WaitExecution As Boolean = False) As Long
  Dim hThread As Long, ThreadID As Long, Ret As Long
  Dim SE As SECURITY_ATTRIBUTES

  SE.nLength = Len(SE)
  SE.bInheritHandle = False

  UzaktanKodÇalıştır = 0
  If FuncPtr = 0 Then
  FuncPtr = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
  End If
  If FuncPtr <> 0 Then
  ByteDizisiYaz FuncPtr, pCode, UBound(pCode) - LBound(pCode) + 1

  hThread = CreateRemoteThread(ByVal KO_HANDLE, SE, 0, ByVal FuncPtr, 0&, 0&, ThreadID)
  If hThread Then
  Ret = WaitForSingleObject(hThread, INFINITE)
  UzaktanKodÇalıştır = ThreadID
  End If
  CloseHandle hThread
  Ret = VirtualFreeEx(KO_HANDLE, FuncPtr, 0, MEM_RELEASE)
  End If
  End Function
  Public Function YürüXY(X As Single, Y As Single) As Boolean
  If CInt(CharX) = CInt(X) And CInt(CharY) = CInt(Y) Then YürüXY = True: Exit Function
  WriteLong KO_ADR_CHR + KO_OFF_Go2, 2
  WriteFloat KO_ADR_CHR + KO_OFF_MX, X
  WriteFloat KO_ADR_CHR + KO_OFF_MY, Y
  WriteLong KO_ADR_CHR + KO_OFF_Go1, 1
  YürüXY = False: Exit Function
  End Function
  Public Function SpeedHack(XKor As Integer, YKor As Integer) As Boolean
  If CInt(CharX) = XKor And CInt(CharY) = YKor Then SpeedHack = True: Exit Function
  'SeksClub
  Dim FarkX As Long, FarkY As Long
  Dim ZıplaX As Integer, ZıplaY As Integer, i As Integer
  FarkX = XKor - CharX
  FarkY = YKor - CharY
  ZıplaX = 2
  ZıplaY = 2
  If CharX = XKor And CharY = YKor Then
  Exit Function
  End If
  For i = 1 To 5
  If FarkX = -1 * i Or FarkX = i Then
  ZıplaX = 1
  ElseIf FarkY = -1 * i Or FarkY = i Then
  ZıplaY = 1
  End If
  Next i
  Dim oAnkiX As Long, oAnkiY As Long
  oAnkiX = CharX
  oAnkiY = CharY
  If FarkX <> 0 Or FarkY <> 0 Then
  If FarkX < 0 Then
  WriteFloat ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_X, CharX - ZıplaX
  ElseIf FarkX > 0 Then
  WriteFloat ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_X, CharX + ZıplaX
  End If
  If FarkY < 0 Then
  WriteFloat ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_Y, CharY - ZıplaY
  ElseIf FarkY > 0 Then
  WriteFloat ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_Y, CharY + ZıplaY
  End If
  Dim RetX As Long, RetY As Long
  RetX = CharX
  RetY = CharY
  Paket "06" & AlignDWORD(CInt(oAnkiX) * 10, 4) & AlignDWORD(CInt(oAnkiY) * 10, 4) & AlignDWORD(CInt(CharZ) * 10, 4) & "2D0003" & AlignDWORD(CInt(RetX) * 10, 4) & AlignDWORD(CInt(RetY) * 10, 4) & AlignDWORD(CInt(CharZ) * 10, 4)
  End If
  SpeedHack = False
  End Function
  Public Function Hex2Val(pStrHex As String) As Long
  Dim TmpStr As String
  Dim TmpHex As String
  Dim i As Long
  TmpStr = ""
  For i = Len(pStrHex) To 1 Step -1
  TmpHex = Hex(Asc(Mid(pStrHex, i, 1)))
  If Len(TmpHex) = 1 Then TmpHex = "0" & TmpHex
  TmpStr = TmpStr & TmpHex
  Next
  Hex2Val = CLng("&H" & TmpStr)
  End Function
  Function ReadString(ByVal pAddy As Long, ByVal LSize As Long) As String
  On Error Resume Next
  Dim Value As Byte
  Dim tex() As Byte
  On Error Resume Next
  If LSize = 0 Then
  Exit Function
  Else
  ReDim tex(1 To LSize)
  ReadProcessMem KO_HANDLE, pAddy, tex(1), LSize, 0&
  ReadString = StrConv(tex, vbUnicode)
  End If
  End Function
  Function AlignDWORD(Dec As Long, Optional Length As Long = 8) As String

  Dim DTH As String
  DTH = Hex(Dec)
  Select Case Len(Hex(Dec))
  Case 1
  AlignDWORD = Strings.Left("0" & DTH & "000000", Length)
  Case 2
  AlignDWORD = Strings.Left(DTH & "000000", Length)
  Case 3
  AlignDWORD = Strings.Left(Strings.Mid(DTH, 2, 2) & "0" & Strings.Left(DTH, 1) & "0000", Length)
  Case 4
  AlignDWORD = Strings.Left(Strings.Mid(DTH, 3, 2) & Strings.Left(DTH, 2) & "0000", Length)
  Case 5
  AlignDWORD = Strings.Left(Strings.Mid(DTH, 4, 2) & Strings.Mid(DTH, 2, 2) & "0" & Strings.Left(DTH, 1), Length) & "00"
  Case 6
  AlignDWORD = Strings.Left(Strings.Mid(DTH, 5, 2) & Strings.Mid(DTH, 3, 2) & Strings.Left(DTH, 2) & "00", Length)
  Case 7
  AlignDWORD = Strings.Left(Strings.Mid(DTH, 6, 2) & Strings.Mid(DTH, 4, 2) & Strings.Mid(DTH, 2, 2) & "0" & Strings.Left(DTH, 1), Length)
  Case 8
  AlignDWORD = Strings.Left(Strings.Mid(DTH, 7, 2) & Strings.Mid(DTH, 5, 2) & Strings.Mid(DTH, 3, 2) & Strings.Left(DTH, 2), Length)
  End Select
  End Function
  Function CharName()
  If ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + &H698) > 15 Then
  CharName = ReadString(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + &H688), ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + &H698))
  Else
  CharName = ReadString(ReadLong(KO_PTR_CHR) + &H688, ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + &H698))
  End If
  End Function
  Function CharDC()
  CharDC = ReadLong(ReadLong(KO_PTR_PKT) + &H40064)
  End Function
  Public Function oyunukapa()
  On Error Resume Next
  Ret& = TerminateProcess(KO_HANDLE, 0&)
  End Function
  Function CharHP()
  CharHP = ReadLong(KO_ADR_CHR + KO_OFF_HP)
  End Function
  Function CharMaxHP()
  CharMaxHP = ReadLong(KO_ADR_CHR + KO_OFF_MAXHP)
  End Function
  Function CharMP()
  CharMP = ReadLong(KO_ADR_CHR + KO_OFF_MP)
  End Function
  Function CharMaxMP()
  CharMaxMP = ReadLong(KO_ADR_CHR + KO_OFF_MAXMP)
  End Function
  Function MobID()
  MobID = Strings.Mid(AlignDWORD(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_MOB)), 1, 4)
  End Function
  Function MobLID()
  MobLID = ReadLong(KO_ADR_CHR + KO_OFF_MOB)
  End Function
  Public Function Pause(ByVal delay As Single)
  delay = Timer + delay
  Do
  DoEvents
  Sleep 1
  Loop While delay > Timer
  End Function
  Public Function HexItemID(ByVal Slot As Integer) As String
  Dim Offset, X, offset3, offset4 As Long
  Dim Base, Sonuc As Long
  Offset = ReadLong(KO_ADR_DLG + &H1B4)
  Offset = ReadLong(Offset + (&H20C + (4 * Slot)))

  Sonuc = ReadLong(ReadLong(Offset + &H68)) + ReadLong(ReadLong(Offset + &H6C))
  HexItemID = Strings.Mid(AlignDWORD(Sonuc), 1, 8)
  End Function
  Public Function LongItemID(ByVal Slot As Integer) As Long
  Dim Offset, X, offset3, offset4 As Long
  Dim Base, Sonuc As Long
  Offset = ReadLong(KO_ADR_DLG + &H1B4)
  Offset = ReadLong(Offset + (&H20C + (4 * Slot)))

  LongItemID = ReadLong(ReadLong(Offset + &H68)) + ReadLong(ReadLong(Offset + &H6C))

  End Function
  Function GetItemCountInInv(ByVal Slot As Integer) As Long
  Dim Offset, Offset2 As Long
  Offset = ReadLong(KO_ADR_DLG + &H1B4)
  Offset = ReadLong(Offset + (&H20C + (4 * Slot)))
  Offset2 = ReadLong(Offset + &H70)
  GetItemCountInInv = Offset2
  End Function
  Function GetItemCount() As Integer
  Dim ItemIDAdr As Long
  Dim ItemCount As Integer
  ItemCount = 0
  Dim n As Integer
  For n = 14 To 41
  ItemIDAdr = ReadLong(KO_ADR_DLG + &H1B4)
  ItemIDAdr = ReadLong(ItemIDAdr + (&H20C + (4 * (n))))
  ItemIDAdr = ReadLong(ItemIDAdr + &H68)
  ItemIDAdr = ReadLong(ItemIDAdr)
  If ItemIDAdr > 0 Then
  ItemCount = ItemCount + 1
  End If
  Next
  GetItemCount = ItemCount
  End Function
  Function SCKontrol() As Boolean
  If GetItemCountInInv(41) <= 26 Then
  SCKontrol = False
  Else
  SCKontrol = True
  End If
  End Function
  Function KarakterID()
  KarakterID = Strings.Mid(AlignDWORD(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_ID)), 1, 4)
  End Function
  Function SınıfBul() As Long
  SınıfBul = ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_CLASS)
  End Function
  Function JobBul() As String
  If SınıfBul = 201 Or SınıfBul = 205 Or SınıfBul = 206 Or SınıfBul = 101 Or SınıfBul = 105 Or SınıfBul = 106 Then
  JobBul = "Warrior"
  End If
  If SınıfBul = 202 Or SınıfBul = 207 Or SınıfBul = 208 Or SınıfBul = 102 Or SınıfBul = 107 Or SınıfBul = 108 Then
  JobBul = "Rogue"
  End If
  If SınıfBul = 203 Or SınıfBul = 209 Or SınıfBul = 210 Or SınıfBul = 103 Or SınıfBul = 109 Or SınıfBul = 110 Then
  JobBul = "Mage"
  End If
  If SınıfBul = 204 Or SınıfBul = 211 Or SınıfBul = 212 Or SınıfBul = 104 Or SınıfBul = 111 Or SınıfBul = 112 Then
  JobBul = "Priest"
  End If
  End Function
  Function DüşmanID()
  DüşmanID = Strings.Mid(AlignDWORD(ReadLong(ReadLong(KO_PTR_CHR) + KO_OFF_MOB)), 1, 4)
  End Function
  Function FormatHex(strHex As String, inLength As Integer)
  On Error Resume Next
  Dim newHex As String
  Dim ZeroSpaces As Integer
  ZeroSpaces = inLength - Len(strHex) '1
  newHex = String(ZeroSpaces, "0") + strHex
  Select Case Len(newHex)
  Case 2
  newHex = Left(newHex, 2)
  Case 4
  newHex = Right(newHex, 2) & Left(newHex, 2)
  Case 6
  newHex = Right(newHex, 2) & Mid(newHex, 3, 2) & Left(newHex, 2)
  Case 8
  newHex = Right(newHex, 2) & Mid(newHex, 5, 2) & Mid(newHex, 3, 2) & Left(newHex, 2)
  Case Else
  End Select
  FormatHex = newHex
  End Function
  Public Function ByteDizisiYaz(pAddy As Long, pmem() As Byte, pSize As Long)
  WriteProcessMem KO_HANDLE, pAddy, pmem(LBound(pmem)), pSize, 0&
  End Function
  Sub SıraByteOku(addr As Long, pmem() As Byte, pSize As Long)
  Dim Value As Byte
  On Error Resume Next
  ReDim pmem(1 To pSize) As Byte
  ReadProcessMem KO_HANDLE, addr, pmem(1), pSize, 0&
  End Sub
  Function MobUzaklıK() As Long
  On Error Resume Next
  If MobID = "FFFF" Then MobUzaklıK = 255: Exit Function
  MobUzaklıK = Sqr((MobX - KarakterX) ^ 2 + (MobY - KarakterY) ^ 2)
  End Function
  Function MerkezeUzaklık() As Long
  On Error Resume Next
  If MobID = "FFFF" Then MerkezeUzaklık = 255: Exit Function
  MerkezeUzaklık = Sqr((MobX - Label1.Caption) ^ 2 + (MobY - Label2.Caption) ^ 2)
  End Function
  Public Function StringToHex(ByVal StrToHex As String) As String
  Dim strTemp, strReturn As String, i As Long
  For i = 1 To Len(StrToHex)
  strTemp = Hex$(Asc(Mid$(StrToHex, i, 1)))
  If Len(strTemp) = 1 Then strTemp = "0" & strTemp
  strReturn = strReturn & strTemp
  Next i
  StringToHex = strReturn
  End Function
  Public Sub PartyAt(ad As String)
  Dim a As String
  a = Strings.Mid$(AlignDWORD(Len(ad)), 1, 2)
  Paket "2f03" + a + "00" + StringToHex(ad)
  Paket "2f01" + a + "00" + StringToHex(ad)
  End Sub
  Function ReadByte(pAddy As Long) As Byte
  Dim Value As Byte
  ReadProcessMem KO_HANDLE, pAddy, Value, 1, 0&
  ReadByte = Value
  End Function
  Public Function LongOku(addr As Long) As Long
  Dim Value As Long
  ReadProcessMem KO_HANDLE, addr, Value, 4, 0&
  LongOku = Value
  End Function
  Public Function LongYaz(addr As Long, Val As Long)
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, Val, 4, 0&
  End Function
  Public Function ByteYaz(addr As Long, pval As Byte)
  Dim pbw As Long
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, pval, 1, pbw
  End Function
  Public Function FloatOku(addr As Long) As Long
  On Error Resume Next
  Dim Value As Single
  ReadProcessMem KO_HANDLE, addr, Value, 4, 0&
  FloatOku = Value
  End Function

  Public Function FloatYaz(addr As Long, Val As Single)
  WriteProcessMem KO_HANDLE, addr, Val, 4, 0&
  End Function
  Public Sub HookBul()
  Dim HookIndex As Integer, TmpAddr As Long
  TmpAddr = ReadLong(ReadLong(KO_PTR_DLG)) + &H8
  KO_RECVHK = TmpAddr + (HookIndex * 4)
  KO_RCVHKB = ReadLong(KO_RECVHK)
  End Sub
  Function ExecuteRemoteCode(pCode() As Byte, Optional WaitExecution As Boolean = False) As Long
  Dim hThread As Long, ThreadID As Long, Ret As Long
  Dim SE As SECURITY_ATTRIBUTES
  SE.nLength = Len(SE)
  SE.bInheritHandle = False
  ExecuteRemoteCode = 0
  If FuncPtr = 0 Then
  FuncPtr = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
  End If
  If FuncPtr <> 0 Then
  WriteByteArray FuncPtr, pCode, UBound(pCode) - LBound(pCode) + 1
  hThread = CreateRemoteThread(ByVal KO_HANDLE, SE, 0, ByVal FuncPtr, 0&, 0&, ThreadID)
  If hThread Then
  WaitForSingleObject hThread, INFINITE
  ExecuteRemoteCode = ThreadID
  End If
  End If
  CloseHandle hThread
  End Function
  Public Function Hex2Byte(Paket As String, pByte() As Byte)
  On Error Resume Next
  Dim i As Long
  Dim J As Long
  ReDim pByte(1 To Len(Paket) / 2)
  J = LBound(pByte) - 1
  For i = 1 To Len(Paket) Step 2
  J = J + 1
  pByte(J) = CByte("&H" & Mid(Paket, i, 2))
  Next
  End Function
  Private Function CheckForMessages(Handle As Long, MessageCount As Long)
  Dim lMsgCount As Long, lNextMsgSize As Long
  CheckForMessages = False
  GetMailslotInfo Handle, ByVal 0&, lNextMsgSize, lMsgCount, ByVal 0&
  MessageCount = lMsgCount
  CheckForMessages = True
  End Function
  Private Function ReadMessage(Handle As Long, MailMessage As String, MessagesLeft As Long)
  Dim lBytesRead As Long, lNextMsgSize As Long, lpBuffer As String
  ReadMessage = False
  Call GetMailslotInfo(Handle, ByVal 0&, lNextMsgSize, MessagesLeft, ByVal 0&)
  If MessagesLeft > 0 And lNextMsgSize <> MAILSLOT_NO_MESSAGE Then
  lBytesRead = 0
  lpBuffer = String$(lNextMsgSize, Chr$(0))
  Call ReadFile(Handle, ByVal lpBuffer, Len(lpBuffer), lBytesRead, ByVal 0&)
  If lBytesRead <> 0 Then
  MailMessage = Left(lpBuffer, lBytesRead)
  ReadMessage = True
  Call GetMailslotInfo(Handle, ByVal 0&, lNextMsgSize, MessagesLeft, ByVal 0&)
  End If
  End If
  End Function
  Sub DispatchMailSlot(Handle As Long)
  Dim MsgCount As Long, rc As Long, MessageBuffer As String, code, PacketType As String
  Dim BoxID2, BoxID, ItemID1, ItemID2, ItemID3, ItemID4, RecAl1, RecAl2, RecAl4, RecAl3 As Long
  MsgCount = 1
  Do While MsgCount <> 0
  rc = CheckForMessages(Handle, MsgCount)
  If CBool(rc) And MsgCount > 0 Then
  If ReadMessage(Handle, MessageBuffer, MsgCount) Then
  code = MessageBuffer
  On Error Resume Next
  Select Case Asc(Left(MessageBuffer, 1))
  Case Else
  End Select
  End If
  End If
  Loop
  End Sub

  Function periaç()
  Dim pCode() As Byte
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A006858BFB929B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  ExecuteRemoteCode pCode, True
  End Function
  Function KanatTak()
  Dim pCode() As Byte
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 1 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(0)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 2 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(1)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 3 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(2)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 4 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(3)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 5 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(4)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 6 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(5)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 7 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(6)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 8 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(7)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 9 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(8)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 10 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(9)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 11 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(10)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 12 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(11)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 13 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(12)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 14 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(13)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  If Form1.KanatTakCombo.Text = 15 Then
  ConvHEX2ByteArray ("608B0D" + AlignDWORD(KO_PTR_CHR) + "6A0068" + AlignDWORD(Form1.KanatTakCombo.ItemData(14)) + "B8" + AlignDWORD(KO_PERI_TAK) + "FFD061C3"), pCode
  End If
  ExecuteRemoteCode pCode, True
  End Function
  Public Sub üstte(TheForm As Form, SetOnTop As Boolean, X As Long)
  SetWindowPos TheForm.hWnd, X - 2, 0, 0, 0, 0, 2 Or 1
  End Sub

  Peri Kodu
  Kod:
  Private Sub chperi_Click()
  If chperi.Value = 1 Then
  periaç
  ByteYaz (LongOku(LongOku(KO_PTR_CHR) + &H58)) + &H5C4, 1
  ByteYaz (LongOku(LongOku(KO_PTR_CHR) + &H58)) + &H5C6, 1
  ByteYaz (LongOku(LongOku(KO_PTR_CHR) + &H58)) + &H5C7, 1
  Else
  ByteYaz (LongOku(LongOku(KO_PTR_CHR) + &H58)) + &H5C4, 0
  ByteYaz (LongOku(LongOku(KO_PTR_CHR) + &H58)) + &H5C6, 0
  ByteYaz (LongOku(LongOku(KO_PTR_CHR) + &H58)) + &H5C7, 0
  End If
  End Sub

  Arkadaşlar Bu Şekilde Paylaştım Umarım İşinize Yaramıştır

  Aradıgım Bir Kaç Olay Var Yardımcı Olacak Arkadaşlara Şimdiden Teşekkür Ederim
  Oto Z Ve Skill Atma Yöntemini Anlatmanızıı İstemiyoruz Fakat Bir Yol Yordam Gösterilirse Sevinirim
  Linkleri Görüntüleyebilmek için

  Linkleri Görmek İçin Lütfen Kayıt OL Veya Giriş Yapın

  Veya

  Linkleri Görmek İçin Lütfen Kayıt OL Veya Giriş Yapın

  eğer kayıtlı iseniz

  Linkleri Görmek İçin Lütfen Kayıt OL Veya Giriş Yapın

  Yapın Eğer Kayıt Olduysanız ve Bu Yazıyı Hala Görüyorsanız Üyeliğinizi Aktifleştirmeyi Unutmuşsunuz !...
  Konumu İncelermisiniz

  Kaynak:

  Linkleri Görmek İçin Lütfen Kayıt OL Veya Giriş Yapın

   

Bu Sayfayı Paylaş